Algemene Voorwaarden ISSUES legal matters

I
ISSUES legal matters (“ISSUES”) is een handelsnaam van de besloten vennootschap Dex Dexter B.V., gevestigd in Zeist.
ISSUES stelt zich ten doel de uitoefening van de rechtspraktijk en de juridische dienstverlening aan non-profitorganisaties en ondernemingen. ISSUES laat zich daarin bijstaan door personen die door haar worden ingeschakeld.

II
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en diensten, verricht of te verrichten door of namens ISSUES en op alle rechtsverhoudingen van ISSUES met haar opdrachtgevers (“Cliënten”).

III
Alle opdrachten van de opdrachtgever, beschouwt ISSUES, en worden uitsluitend als zodanig aanvaard, als aan haar verstrekt, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

IV
ISSUES is bij de uitvoering van een aan haar gegeven opdracht, bevoegd om hulppersonen (waaronder doch niet beperkt tot accountants, (buitenlandse) advocaten, deurwaarders en notarissen) in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de Cliënt te aanvaarden. ISSUES is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van de door haar ingeschakelde hulppersonen.

V
De aansprakelijkheid van ISSUES tegenover de Cliënt voor alle schade, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen de gevolgschade, is beperkt tot het door haar in verband met de opdracht aan de Cliënt in rekening gebrachte honorarium gedurende een periode van 3 maanden voorafgaand aan het moment waarop de Cliënt ISSUES voor deze schade schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld, doch in elk geval tot een maximum bedrag van tien duizend euro (€ 10.000,–).

VI
De Cliënt is aan ISSUES een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het dan geldende uurtarief zoals deze van tijd tot tijd door ISSUES wordt vastgesteld.
Naast het honorarium is de Cliënt aan ISSUES verschuldigd de verschotten die ISSUES ten behoeve van de Cliënt betaalt en de vergoeding voor kantoorkosten (telefoon, fax, kopieën en porti).
Alle in rekening te brengen bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het van tijd tot tijd geldende tarief, indien en voorzover omzetbelasting dient te worden geheven.

VII
De declaraties van ISSUES moeten binnen veertien (14) dagen na de declaratiedatum worden betaald. Bij gebreke van tijdige betaling heeft ISSUES het recht de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de declaratiedatum.
Indien de declaratie ondanks aanmaning niet wordt voldaan, is ISSUES gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de opdracht op te schorten danwel te beëindigen, nadat de Cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte is gesteld. ISSUES is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting danwel beëindiging van de werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht, als gevolg van het niet (tijdig) voldoen van de declaratie.

VIII
De rechtsverhouding tussen ISSUES en de Cliënt of enige andere derde wordt beheerst door en is onderworpen aan Nederlands recht.

IX
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met: i) de door of namens ISSUES verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of: ii) de rechtsverhouding met de Cliënt of enige andere derde, zijn onderworpen aan exclusieve rechtsmacht van, en worden in eerste aanleg uitsluitend beslist door de bevoegde rechter te Utrecht (Rechtbank Midden-Nederland).

X
Van deze tekst is tevens een Engelse vertaling beschikbaar. Bij een discrepantie tussen deze Nederlandse tekst en de Engelse vertaling, is de Nederlandse tekst beslissend.

Zeist, 1 januari 2016